Permisos, reduccions i excedències

Article 37 Permisos

37.1 a) El personal afectat per aquest conveni te dret a un permís retribuït de 2 dies per afers propis, per any natural, que seran de lliure disposició, i respecte a la qual el personal no ha d'aportar cap justificant. S'ha de computar el corresponent a la seva jornada habitual, a temps complert per qui estigui contractat a temps complert i a temps parcial per qui ho estigui a temps parcial. El personal ha de sol·licitar aquestes llicències, almenys amb 5 dies d'antelació a la data prevista, llevat en casos d'urgència. El gaudiment del permís no excedirà d'1 dia per cada semestre de l'any natural. Aquest dies s'entendran proporcionals al temps de prestació de servei.

b) El personal afectat per aquest conveni te dret a un permís que no computarà com a jornada efectivament treballada, i per tant caldrà recuperar, de 16 hores per afers propis, per any natural, que seran de lliure disposició, i respecte a la qual el personal no ha d'aportar cap justificant. El personal ha de sol·licitar aquestes llicències, almenys amb 5 dies d'antelació a la data prevista, llevat en casos d'urgència i hauran de ser acceptades per la empresa excepte si la necessitat del servei ho impedeix, fet que no podrà impedir el gaudiment del permís dintre de l'any natural. El gaudiment del permís no excedirà de 8 hores per cada semestre, que no es podran fraccionar en mòduls inferiors a 4 hores, excepte pacte en contrari. La recuperació d'aquestes hores per part del treballador s'haurà d'efectuar com a molt tard el primer trimestre de l'any següent. Aquestes hores s'entendran proporcionals al temps de prestació de servei.

c) El personal afectat per aquest conveni, amb independència del torn de treball que tingui assignat, tindrà dret a una jornada laboral anyal, amb justificació, de permís retribuït per assumptes mèdics, socials i/o familiars, per necessitats pròpies o de familiars fins al primer grau de consanguinitat o afinitat (inclosa unió estable de parella). El personal de torn de nit podrà gaudir d'aquest permís la nit anterior o posterior al fet causant.

37.2. El permís en cas de matrimoni és de 15 dies naturals, acumulables al període de vacances. Tindran dret igualment a aquest permís les unions estables de parella que es constitueixin, d'acord amb la Llei catalana 25/2010, de 29 de juliol que regula el Llibre 2n del Codi Civil. Aquest permís s'iniciarà a partir del primer dia laborable efectiu pel treballador/ora posterior a la data de matrimoni o constitució d'unió parella estable, o en tot cas en les dates que convinguin ambdues parts.

37.3. En el cas de naixement d'un fill/una filla, el permís és de 3 dies naturals, que es poden ampliar a 5 dies naturals si el personal ha d'efectuar un desplaçament a més de 90 quilometres. En cas de part múltiple es concedirà un dia més per cada fill, a partir del primer.

37.4. El permís és de 2 dies, ampliable a 7, si el personal ha d'efectuar un desplaçament a més de 90 quilometres, per malaltia o accident greu o hospitalització del cònjuge, fill, pare o mare d'un o de l'altre cònjuge, néts, avis o germans. El parentiu s'ha d'entendre tant per consanguinitat com per afinitat fins el segon grau. En tot cas també es considerarà malaltia greu aquella que exigeixi intervenció quirúrgica amb anestesia general o epidural. Es té dret també a aquest permís en cas de intervenció quirúrgica o prova diagnòstica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, de familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat. El treballador podrà escollir quan gaudir aquest permís d'entre tots els dies que duri la hospitalització o el repòs domiciliari als que es fa referència en aquest article. En el cas del permís de dos dies el treballador/ora podrà gaudir d'aquest permís de forma continua o discontinua, de entre tots els dies en que duri la hospitalització o el repòs domiciliari.

37.5. En cas de mort dels familiars esmentats, el permís és de 2 dies, també ampliables a 5 si el personal ha d'efectuar un desplaçament a més de 90 quilometres del seu domicili.

37.6. Per trasllat de domicili habitual, el permís és d'1 dia.

37.7 Cal donar un permís, pel temps indispensable, per donar compliment a un deure inexcusable de caràcter públic i personal, incloent l'exercici del sufragi actiu.

37.8. També s'han de concedir els permisos necessaris per a concórrer a exàmens, com també una preferència per triar el torn de feina si aquest és el règim instaurat a l'empresa, en cas que cursi regularment estudis per a obtenir un títol acadèmic o professional, tenint en compte que només es retribueixen aquells permisos que corresponen a 10 dies per any natural. El personal gaudeix d'aquest permís el dia natural en què té l'examen, si presta serveis al centre de jornada diürna. Si treballa al torn de nit, gaudeix del permís la nit abans del dia de l'examen. Els exàmens de proves d'accés a cicles formatius o titulacions acadèmiques oficials o per a la realització d'exàmens d'oposició pública donen dret a aquest permís què en cap cas serà retribuït.

37.9. Es tindrà dret a gaudir de permís per temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'adopció o acolliment, per l'assistència a les preceptives sessions d'informació i preparació i per la realització dels preceptius informes psicològics i social previs a la declaració de idoneïtat, sempre, que en tots els casos, que hagin de fer dins la seva jornada laboral.

37.10. Els permisos a que fa referència aquest article, si es gaudeixen, tenen a tots els efectes la consideració de jornada de treball efectiu, llevat de l'establert a l'art. 37.1.b) d'aquest conveni. Incorporació de l'Acord de paritària de data 19 de març de 2015: Quan un treballador/ora gaudeix d'un permís retribuït i que computa com a jornada efectivament treballada, el gaudiment del dia ha de computar per l'equivalent a la jornada efectiva del treballador/ora.

 

Article 38 Suspensió del contracte de treball per paternitat

Al naixement d'un/una fill/a, adopció o acolliment, el treballador tindrà dret a la suspensió del seu contracte de treball en els termes que legalment es fixen a l'article 48.7 del Estatut dels treballadors. Aquest permís es ampliable en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiple en 2 dies més per cada fill/a a partir del/la segon/ona. El treballador haurà de preavisar a l'empresari amb la suficient antelació. La suspensió del contracte a què es refereix aquest article es pot gaudir en règim de jornada complerta o en règim de jornada parcial, previ acord entre empresari i treballador.


Article 39 Excedència especial per tenir cura de menors o familiars

El personal tindrà dret a un període de excedència de durada no superior a 4 anys per tenir cura de cada fill/a, tant quan ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits d'acolliment, tant permanent com preadoptiu, a contar des de la data de naixença o, si s'escau, de la resolució judicial o administrativa. El quart any d'excedència haurà de ser gaudit de forma ininterrompuda. També tindrà dret el personal a una excedència de duració no superior a 2 anys per atendre a un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat que no es pugui valer per si mateix, sempre que no desenvolupi cap activitat retribuïda. Aquesta excedència que podrà gaudir-se de forma fraccionada constitueix un dret individual del personal, homes o dones. No obstant, si dos o més treballadors/ores de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresari/ai podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa. Quan un nou subjecte causant donés dret a un nou període d'excedència, l'inici de la mateixa donarà fi al que, si escau, es vingués gaudint. El període en el qual el personal romangui en situació d'excedència conforme a l'establert en aquest article serà computable a l'efecte d'antiguitat i el personal tindrà dret a l'assistència, a cursos de formació professional, a la participació de la qual deurà ser convocat per l'empresari/a, especialment en ocasió de la seva reincorporació. El personal contractat com a interí per a substituir a un/a treballador/a durant el període de baixa per maternitat té prorrogat automàticament el seu contracte d'interinitat durant tot el temps de l'excedència, sense que calgui cap especificació ni aclariment al contracte subscrit a aquest efecte. Les excedències regulades en aquest article s'han de sol·licitar sempre per escrit, amb 15 dies d'antelació com a mínim, respecte a la data en què comença. L'empresa ha de comunicar la concessió, també per escrit, en el termini dels 5 dies següents. Les excedències regulades en aquest article, no es retribueixen però si computen a l'efecte de l'antiguitat. Al final del primer any d'excedència, tindrà dret a reincorporar-se automàticament al seu lloc de treball amb les mateixes condicions que tenia abans. Transcorregut aquest termini la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup.

 

Article 40 Excedències voluntàries

40.1. El personal amb un any de servei pot sol·licitar una excedència voluntària per un període no inferior a 4 mesos, ni superior a 5 anys, el temps que dura aquesta situació no es computa a cap efecte. Aquesta sol·licitud s'haurà de presentar per escrit amb un mínim de un mes d'antelació a la data prevista per l'inici. Per la petició de les prorrogues també s'estableix el preavís d'un mes. En el supòsit que es sol·liciti un període d'excedència inferior al límit màxim, aquesta podrà prorrogar-se anualment fins el límit. L'excedència sempre s'ha de considerar atorgada sense dret a rebre cap retribució de l'empresa mentre aquesta duri, i no es pot utilitzar per prestar serveis en empreses o institucions que apliquin aquest conveni. Si el personal no sol·licita el reingrés o pròrroga un mes abans que se li acabi l'excedència, se'l dóna de baixa definitiva a l'empresa. Si sol·licita el reingrés, està condicionat al fet que hi hagi una vacant a l'empresa del mateix grup professional. El personal amb una excedència voluntària reconeguda ha de cobrir un nou període de, com a mínim, 4 anys de serveis efectius a l'empresa, abans de poder-se acollir a una altra excedència de la mateixa naturalesa. El personal que exerceixi tasques sindicals d'àmbit local o superior poden sol·licitar a l'empresa de passar a una situació d'excedència, mentre duri l'exercici del seu càrrec representatiu, amb reserva del lloc de treball, i s'ha de reincorporar a l'empresa en el termini de 30 dies naturals a comptar de la cessació del seu càrrec, amb un preavís de 15 dies, com a mínim, respecte a la data de reincorporació. El personal que presti serveis en règim de voluntariat no retribuït per a organitzacions no governamentals, tindrà dret a sol·licitar una excedència voluntària amb reserva del seu lloc de treball, que no computarà a efectes d'antiguitat, per un període mínim de 3 mesos i màxim de 3 anys. El personal haurà de sol·licitar la seva reincorporació abans que finalitzi el període d'excedència atorgat. Aquesta no es podrà tornar a sol·licitar fins passats 2 anys des de la finalització de l'anterior excedència atorgada per aquest motiu. 

40.2 Tanmateix el personal amb una antiguitat a l'empresa de com a mínim un any tindran dret a una excedència no retribuïda per un any natural que no computarà a efectes d'antiguitat, i tindrà una durada mínima d'un mes i màxima de tres mesos. L'excedència s'haurà de sol·licitar com a mínim amb 15 dies d'antelació a la data d'inici i no podrà ser utilitzada per prestar serveis en empreses o institucions que apliquin aquest conveni. No es podrà sol·licitar a l'època de vacances (maig a setembre) de cada any. Una vegada sol·licitada l'excedència no podrà rebre una nova fins passats 12 mesos. A la finalització del període d'aquesta excedència el personal tindrà dret a la reincorporació automàtica al seu lloc de treball, en les mateixes condicions.

 

Article 41 Pauses i reduccions de jornada

41.1. Per a la lactància de fill/a menor de 9 mesos, el personal te dret a una pausa d'una hora a la feina, que pot dividir en 2 fraccions. En cas de part o adopció múltiple s'estarà al que disposa l'article 37.4 de l'E.T. El personal pot substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal en 1 hora amb la mateixa finalitat, i es podrà atorgar tant al pare o la mare si tots dos són treballadors/ores de la mateixa empresa. S'estableix la possibilitat d'acumulació del total del temps a continuació del permís per maternitat sempre que ambdues parts estiguin d'acord i així ho convinguin. Si el treballador/ora causés baixa definitiva a l'empresa abans dels nou mesos següents al part se li descomptaran les quantitats indegudament percebudes. S'estableix així mateix la possibilitat d'acumular, de comú acord, les reduccions de jornada en un sol dia laborable a la setmana.

41.2. En el supòsit de naixement de fills/es prematurs/es o que per altres causes hagin de continuar hospitalitzats/ades després del naixement, el pare o la mare tenen dret a absentar-se del treball durant una hora diària. Tanmateix, podrà reduir la seva jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de salari. Si els dos treballen a la mateixa empresa només un d'ells podrà exercir aquests drets.

41.3. Qualsevol treballador/ora que tingui cura directa d'un menor de 12 anys o d'un disminuït físic, psíquic o sensorial sempre que no exerceixi cap altra activitat retribuïda, té dret a una reducció de la jornada laboral com a mínim d'un octau i com a màxim de la meitat, amb la disminució corresponent del salari.

41.4. El mateix dret es reconeix a qui tingui cura d'un familiar de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat que no desenvolupi cap activitat i que per raons d'edat, accident o malaltia estigui incapacitat i no es pugui valer per si mateix.

41.5. La concreció horària i la concreció del període de gaudir el permís de lactància i de la reducció de jornada per tenir cura d'un/a menor o familiar dels previstos en aquest article correspon al personal dins de la seva jornada ordinària. El personal ha de preavisar a l'empresa amb 15 dies d'antelació, quina serà la data de la seva reincorporació a la jornada ordinària.