DOCUMENTOS - "Estudio sobre el empleo en el sector sanitario 2016"

30 de set. 2016, 4:00 publicada per Sección Sindical CCOO   [ actualitzat el 19 de nov. 2016, 14:24 ]


Un informe de la FSS-CCOO alerta de l'envelliment de la plantilla de la Sanitat Pública, amb només un 15% de professionals menors de 35 anys


La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) presenta el seu primer informe anual sobre ocupació assalariada en el sector sanitari, tant públic com privat.L'estudi, que quantifica entre d'altres factors la temporalitat i la parcialitat en la contractació, denuncia l'alarmant envelliment de les plantilles; situació que s'agreuja en el sector públic, on els joves només representen un 15,1%, 11 punts menys que en el conjunt del sector. Així mateix, l'informe recull, a més de dades de gran interès i la seva interpretació, propostes del sindicat dirigides a millorar la quantitat i qualitat de l'ocupació.

L'envelliment del sector sanitari en el seu conjunt, a més d'alarmant, crida l'atenció si es té en compte que, exceptuant al personal facultatiu, la resta, tant si se'ls requereix titulació habilitant com si no, s'incorporen al mercat laboral al voltant dels 22 anys d'edat i únicament el 26,4% té menys de 35 anys.   
 
En analitzar per separat el sector públic i el privat ha importants diferències. És en el sector públic on l'envelliment de les plantilles dóna forma a una piràmide de població mancada de base per als propers anys . De fet, els menors de 35 anys només suposen el 15,1%, 11 punts menys que en el conjunt del sector sanitari. I analitzant el tram de majors de 55 anys, es conclou que al sector públic es podran jubilar 171.000 treballadors i treballadores (28,40% del total) en els propers deu anys.
 
Per la seva banda, al sector privat els menors de 35 anys suposen un 37,6% del personal. Sent més homogeni el tram d'edat entre els 35 anys i els 54 anys per al conjunt, la sanitat pública supera en 6 punts al sector privat i en 3 a la mitjana del sector. 
 
Les dades que es registren en aquest estudi de la FSS- CCOO, que abasta els últims quatre anys, s'aniran actualitzant trimestralment amb els micro dades de l'EPA. 
 
temporalitat
 
quant a la temporalitat en el sector, l'informe recull que la Sanitat Pública va perdre 20.000 llocs de treball fixos fins a desembre de 2013, fonamentalment per la aplicació de les mesures contingudes en el RD 16/2012 i el de reordenació del sector públic. S'observa un lleuger repunt de creixement en 2014, que podria estar condicionat per la convocatòria d'eleccions autonòmiques;amb el que finalment el saldo net en el període analitzat és 15.000 persones menys amb contracte indefinit.
 

En la contractació temporal la pèrdua d'ocupació dels anys 2012 i 2013 té un impacte mínim; i és, a partir del quart trimestre del 2013, la tendència a l'alça de la contractació temporal es converteix en estructural, passant a incrementar-gradualment fins al 30,48% de les plantilles de mitjana en 2015. 
 
Parcialitat
 
Per al conjunt del sector sanitari la parcialitat suposa un 9,84%, però en analitzar les dades desagregades s'observen importants diferències: en el sector públic la parcialitat suposa un 7%, però manté una tendència ascendent des de l'any 2012, augmentant 2 punts fins a 2015.
 
en el sector privat la parcialitat suposa el 2015 un 21,2% de mitjana, amb un augment des de 2012 fins a 2014 d'3,6 punts percentuals, per després baixar 1,6 en l'any 2015, per la qual cosa l'augment de la parcialitat en el període estudiat és de 2 punts. 
 
Conclusions de CCOO
 
El sector sanitari es consolida com un sector clarament feminitzat en el seu conjunt. Aquesta tendència posa de manifest que com a societat no estem avançant en l'eliminació dels rols de gènere sinó tot el contrari, ja que aquests segueixen molt presents a l'hora d'escollir professió, perpetuant el fenomen de la segregació ocupacional i sectorial 
 
Per a la FSS- CCOO, cal que a través dels plans d'ordenació de recursos humans s'aborden, entre altres qüestions: 
 
- la necessitat de professionals, actuals i futures davant la important sortida del sector per jubilació en els propers anys. 
- l'envelliment de les plantilles i la promoció de polítiques d'adaptació. 
- les previsions sobre jubilacions forçoses de l'Estatut Marc adequant-les a les normes generals establertes en la Llei General de Seguretat Social. 
- l'impacte de gènere en qualsevol mesura sobre l'ocupació.  

És imprescindible que es desenvolupin ofertes de ocupació pública amb criteris d'agilitat, sense detriment dels principis constitucionals i que responguin a les necessitats determinades en el pla d'ordenació de recursos humans, complint el que regula l'article 70 de l'Estatut Bàsic de l'ocupació pública 
 
en el sector privat, des de CCOO es defensa que cal promoure, a través de la negociació col·lectiva, mesures d'incentivació i motivació professional (carrera professional LOPS); així com mesures de flexibilitat interna que limitin la parcialitat i la temporalitat com a eina de gestió externa. 
 
De la mateixa manera, es considera prioritària la negociació de plans d'igualtat, que eliminin les diferències existents per raó de gènere, tant en el sector públic com en el privat; així com que els centres de formació professional i les universitats adeqüin l'oferta formativa a les necessitats del sector.