Actualitat‎ > ‎Notícies CONVENI‎ > ‎

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA - comparativa de propostes entre sindicats y patronal

21 de març 2016, 15:03 publicada per Federació de Sanitat CCOO Catalunya   [ actualitzat el 30 de set. 2016, 7:31 per Sección Sindical CCOO ]


ESTAT DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA (COMPARATIVA DE PROPOSTES)

    Després de les primeres quatre reunions de la Mesa del Conveni us presentem quina és la situació actual en la negociació, després de la presentació de les propostes de la part social (CCOO + UGT) i la resposta de la part empresarial (ACES + UCH).

 

   No cal dir que considerem que la resposta de la part empresarial és inadmissible, ja que ni té en compte el fet que en els últims anys el conveni ha estat prorrogat i no hi ha hagut millores, així com el fet de les dificultats que les persones treballadores tenen en el seu dia a dia per la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris.

 

   La comparativa es presenta desglossant les propostes socials segons l’article a què pertanyin, i d’igual manera per la resposta empresarial:

 

ARTICLE CONVENI

PROPOSTA SINDICAL (CCOO + UGT)

RESPOSTA PATRONAL (ACES + UCH)

 

ARTICLE 5 – DURADA

 

 

ü  3 ANYS

 

ü  2 ANYS

 

 

ARTICLE 6 – PRÒRROGA / DENÚNCIA

 

ü  PRÒRROGUES D’1 ANY (SI NO DENÚNCIA DE LES PARTS)

 

 

ü  D’ACORD

 

 

 

ARTICLE 13 – INCREMENT SALARIAL

 

 

ü  ANY 2016: 3 %

ü  ANY 2017: 2.5 %

ü  ANY 2018: 2 %

 

 

ü  CONSIDEREN QUE NO ÉS ASSUMIBLE

ü  DIUEN QUE NO HEM PERDUT PODER ADQUISITIU

ü  AUGMENT PERCENTUAL EN UN % SOBRE EL TOTAL DE LA MASSA SALARIAL (NO EN TOTS ELS CONCEPTES SALARIALS)

 

 

 

ARTICLE 14 – PLUS DIUMENGE

 

ü  GRUP 1: 7 €/H

ü  GRUP 2: 6 €/H

ü  ALTRES GRUPS: 5 €/H

 

 

 

ü  NO

 

 

ARTICLE 15 – PLUS DISSABTE

 

ü  GRUP 1: 3.5 €/H

ü  GRUP 2: 3.25 €/H

ü  ALTRES GRUPS: 2.75 €/H

 

 

 

ü  NO

 

 

ARTICLE 17 – PLUS FAMILIAR

 

 

 

 

ü  DESAPARICIÓ D’AQUEST PLUS, AMB MANTENIMENT PER ALS QUI HO COBREN ARA I CONGELACIÓ DE LA QUANTITAT

 

 

ARTICLE 18 – ANTIGUITAT

 

 

ü  TREURE LIMITACIÓ DELS 30 ANYS

 

ü  DESAPARICIÓ D’AQUEST PLUS, AMB MANTENIMENT PER ALS QUI HO COBREN ARA I CONGELACIÓ DE LA QUANTITAT

 

 

 

ARTICLE 19 – PREMI FIDELITAT

 

ü  PODER GAUDIR-LO DURANT 2 ANYS

ü  CREACIÓ PLUS FIDELITAT ALS 35 ANYS ANTIGUITAT

ü  COBRAR PART PROPORCIONAL SI MÉS DE 10 ANYS A L’EMPRESA (SI JUBILACIÓ)

 

 

ü  PODEN PARLAR DE GAUDIR-LO EN DOS ANYS

ü  NO

 

ü  NO

 

 

ARTICLE 22 – PLUS TRANSPORT

 

 

ü  TORN CONTINU: 40 €/MES

ü  TORN PARTIT: 52 €/MES

 

 

ü  DESAPARICIÓ D’AQUEST PLUS, AMB MANTENIMENT PER ALS QUI HO COBREN ARA I CONGELACIÓ DE LA QUANTITAT

ü  ACTUALMENT SÓN CONCEPTES SALARIALS

 

 

 

ARTICLE 23 – PLUS DISTÀNCIA

 

 

ü  0.19 €/KM

ü  CLARIFICAR REDACTAT

 

 

ü  DESAPARICIÓ D’AQUEST PLUS, AMB MANTENIMENT PER ALS QUI HO COBREN ARA I CONGELACIÓ DE LA QUANTITAT

ü  ACTUALMENT SÓN CONCEPTES SALARIALS

 

 

 

ARTICLE 28 – PLUS NOCTURNITAT

 

ü  EL PERSONAL QUE REALITZI MÉS DEL 50% DE LA SEVA JORNADA EN HORARI NOCTURN PERCEBRÀ EL PLUS DE NOCTURNITAT PEL TOTAL DE LES HORES TREBALLADES EN EL SEU TORN

 

 

ü  MANTENIR-HO COM FINS ARA (ABONANT AMB EL 25% LES HORES DE TREBALL COMPRESES ENTRE LES 22:00 I LES 06:00)

 

ARTICLE 29 – FESTIUS ESPECIALS

 

 

ü  AFEGIR EL DIA DE REIS

 

ü  NO

 

ARTICLE 30 – REBUT DE SALARI

 

ü  DESGLOSSAMENT DETALLAT DELS CONCEPTES DE LA NÒMINA

 

 

ü  D’ACORD (DIUEN QUE JA HO FAN AIXÍ)

 

 

ARTICLE 31 – JORNADA

 

ü  ANY 2016: 1726 H (DIA) // 1704 H (NIT)

ü  ANY 2017: 1718 H (DIA) // 1694 H (NIT)

ü  ANY 2018: 1710 H (DIA) // 1684 H (NIT)

 

 

ü  NO DISMINUCIÓ DE LA JORNADA (DIUEN QUE ÉS BAIXA)

 

 

 

ARTICLE 33 – DIUMENGES I FESTIUS

 

ü  GAUDIR DE DOS CAPS DE SETMANA ALTERNS AL MES (DISSABTE + DIUMENGE)

ü  NEGOCIACIÓ DEL CALENDARI LABORAL A L’ÚLTIM TRIMESTRE DE L’ANY

 

 

ü  NO

 

 

ü  NO

 

 

 

ARTICLE 34 – VACANCES

 

ü  PERIODE VACACIONAL: JUNY A SETEMBRE (INCLOSOS)

ü  POSSIBILITAT DE FER FINS A TRES PERÍODES

ü  AFEGIR NORMATIVA NOVA IT SOBREVINGUDA

 

 

ü  NO

 

ü  NO

 

ü  APLICAR NORMATIVA IT SOBRE VACANCES I IT

 

 

 

 

ARTICLE 36 – INTERRUPCIÓ PER DESCANS

 

ü  CADA 12 HORES DE TREBALL: 1 HORA DE DESCANS

ü  CADA 5 HORES O MÉS DE TREBALL: 30 MINUTS DE DESCANS

ü  INCORPORAR LA NORMATIVA DE SALUT LABORAL DE 5’ DE DESCANS CADA 2 HORES PER ALS TREBALLADORS/ES AMB PVD

 

 

ü  NO

 

ü  NO

 

ü  INCORPORAR-HO

 

 

 

 

ARTICLE 37 – INCAPACITAT LABORAL

 

ü  PERÍODE DE CARÈNCIA (A PARTIR SEGONA BAIXA ANUAL): 3 DIES

ü  EN CAS DE MALALTIA GREU, COBRAR EL 100 % DURANT TOT EL PROCÉS

ü  NO LIMITACIÓ DELS DIES DE BAIXA EN CAS DE CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL, SI ÉS DEGUDA A FALTA DE PREVENCIÓ I/O CONDICIONS DE TREBALL

ü  ACLARIMENT DEL CONCEPTE D’ANY NATURAL

 

 

ü  PERÍODE DE CARÈNCIA DE 6 DIES

 

ü  NO

 

ü  NO

 

 

 

ü  INCLOURE UN NOU REDACTAT

 

 

ARTICLE 38.1 – PERMISOS (ASSUMPTES PROPIS)

 

ü  3 DIES D’ASSUMPTES PROPIS (AP) EFECTIVAMENT TREBALLATS (NO RETORNABLES)

ü  2 DIES D’ASSUMPTES PROPIS (AP) NO EFECTIVAMENT TREBALLATS (RETORNABLES). PODEN DEMANAR-SE PER HORES O SENCERS

 

 

ü  NO

 

 

ü  NO

 

 

ARTICLE 38.2 – PERMISOS

 

ü  PERMÍS DE MATRIMONI AMB INICI EN DIA LABORABLE PER AL TREBALLADOR/A

ü  S’INCLOU EL PERMÍS PER A LES PARELLES DE FET (PER A TOTS ELS PERMISOS DEL CONVENI)

 

 

ü  NO

 

 

ü  NO

 

ARTICLE 38.3 – PERMISOS (NAIXEMENT DE FILL/A)

 

 

ü  4 DIES PER NAIXEMENT DE FILL/A (AMPLIABLES A 6, SI DESPLAÇAMENT A MÉS DE 90 QM)

 

 

ü  NO

 

 

 

 

ARTICLE 38.4 – PERMISOS (MALALTIA / HOSPITALITZACIÓ)

 

ü  4 DIES NATURALS (AMPLIABLES A 8, SI DESPLAÇAMENT A MÉS DE 90 QM)

ü  S’INCLOU L’HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI I CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA (SENSE INGRÉS)

ü  SI DESPLAÇAMENT INFERIOR A 90 QM ES PODRAN FER DE MANERA CONTÍNUA O DISCONTÍNUA

ü  SI ES TREBALLA EN TORN DE NIT ES PODRÀ DEMANAR LA NIT ABANS DE L’INGRÉS

 

 

ü  NO

 

ü  NO

 

 

ü  NO

 

 

ü  NO

 

 

 

ARTICLE 38.5 – PERMISOS (DEFUNCIÓ)

 

ü  3 DIES (AMPLIABLES A 6, SI DESPLAÇAMENT A MÉS DE 90 QM)

ü  PROPOSTA QUE L’INICI DEL PERMÍS SIGUI EN DIA LABORABLE PER AL TREBALLADOR/A I QUE ES GARANTEIXI EL PERMÍS DEL DIA DE L’ENTERRAMENT

 

 

ü  NO

 

ü  NO

 

ARTICLE 38.8 – PERMISOS (EXÀMENS)

 

ü  AUGMENT DELS DIES D’EXAMEN A 15, INCLOENT ELS QUE DONEN DRET A OPTAR A L’ESPECIALITAT

 

 

ü  EL PERMÍS SERÀ NOMÉS PER AL TEMPS NECESSARI I NO PER DIES COMPLERTS

 

 

 

 

 

ARTICLE 38 – PERMISOS (ALTRES)

 

ü  PERMÍS PER ABANDONAR EL LLOC DE TREBALL O NO ACUDIR-HI EN CAS D’URGÈNCIA DE FAMILIARS DE PRIMER GRAU (TEMPS RETORNABLE)

ü  PERMÍS PER PODER ACOMPANYAR A FAMILIARS FINS A SEGON GRAU A PROVES DIAGNÒSTIQUES QUE REQUEREIXIN SEDACIÓ I/O REPÒS (TEMPS NO RETORNABLE)

ü  CREACIÓ DE BOSSA DE 14 H/ANY PER PODER ACUDIR A METGES ESPECIALISTES I/O PROVES DIAGNÒSTIQUES QUE PRECISIN SEDACIÓ I/O REPÒS (NO RETORNABLE)

 

 

ü  NO

 

 

 

ü  NO

 

 

 

 

ü  NO

 

 

 

 

ARTICLE 39 – PERMÍS PER PATERNITAT

 

 

ü  AMPLIACIÓ DEL PERMÍS A 30 DIES

 

ü  NO

 

 

ARTICLE 40 – EXCEDÈNCIES PER CURA

 

ü  EQUIPARACIÓ DE DRETS DE LES EXCEDÈNCIES PER CURA DE FILL/A I CURA DE FAMILIAR

ü  AMPLIACIÓ DEL MANTENIMENT DE LES CONDICIONS DE RETORN LABORAL A TOT EL PERÍODE D’EXCEDÈNCIA

 

 

ü  NO

 

 

ü  NO

 

ARTICLE 41 – EXCEDÈNCIES VOLUNTÀRIES

 

ü  REINCORPORACIÓ AUTOMÀTICA AL LLOC DE TREBALL EN LES MATEIXES CONDICIONS AL FINAL DEL PRIMER ANY D’EXCEDÈNCIA

 

 

ü  NO

 

 

ARTICLE 46 – SALUT LABORAL

 

ü  REVISIÓ DE TOT L’APARTAT, MODIFICACIÓ DE LES NOVETATS LEGALS QUE HI PUGUI HAVER I PROPOSTA DE CANVIS

 

 

ü  ADAPTACIÓ A LES MODIFICACIONS DE LA LEGISLACIÓ

 

ARTICLE 47 – MENJADORS

 

ü  PROPOSTA QUE ALS TORNS ON NO HI HAGI MENJADOR OBERT, S’ASSEGURI PODER OBTENIR ÀPATS (SOBRETOT TORN NIT)

 

 

ü  ES POT PARLAR

 

ARTICLE 49 – MODALITATS CONTRACTUALS

 

 

ü  S’APLICARÀ LA NORMATIVA VIGENT

 

ü  EL QUE DIGUI LA LEGISLACIÓ, RESPECTANT LES PARTICULARITATS DEL SECTOR

 

ARTICLES 51 I 52 – ASCENSOS / CANVI DE TORN

 

 

ü  CREACIÓ DE PROTOCOLS SOBRE CRITERIS D’ASCENSOS I CANVIS DE TORN

 

 

ü  CREUEN QUE EL REDACTAT ÉS CLAR I OBJECTIU

 

 

 

ARTICLE 55 – GRUPS PROFESSIONALS I NIVELLS

 

ü  REORDENACIÓ DELS GRUPS PROFESSIONALS

ü  DEFINICIÓ DE LES CONDICIONS PER AL CANVI DE NIVELL: AFEGIR TEMPS MÀXIM DE RESPOSTA DE L’EMPRESA I CREACIÓ DE COMISSIÓ PARITÀRIA

ü  PROPOSTA DE L’EXISTÈNCIA D’UN TERCER NIVELL LLIGAT A L’ANTIGUITAT I FORMACIÓ

 

 

 

 

 

ü  LA REDACCIÓ ACTUAL ÉS ADEQUADA PERÒ ES PODRIA DEBATRE SI ES POT MILLORAR

 

ARTICLE 59 – JUBILACIÓ ANTICIPADA

 

 

 

ü  ADAPTAR-HO A LA LEGISLACIÓ VIGENT I NO INCLOURE PRECEPTES DEROGATS

 

 

ARTICLE 65 - FALTES

 

 

 

ü  MODIFICAR I SUPRIMIR L’APARTAT 1.a “...SUPERIORS A 10’ O INFERIORS A 20’, QUE NO ORIGININ PERJUDICI IRREPARABLE”

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 71 – FORMACIÓ

 

ü  DETERMINACIÓ DELS CRITERIS I MODE D’APLICACIÓ DE LES HORES DE FORMACIÓ

ü  OBLIGACIÓ DE CREAR UNA COMISSIÓ PARITÀRIA DE FORMACIÓ EN LES EMPRESES DE MÉS DE 25 TREBALLADORS/ES

ü  INCLOURE EXCEDÈNCIA PER ESTUDIS (MANTENINT LA PLAÇA PRÈVIA) I LA REDUCCIÓ DE JORNADA

 

 

 

 

 

 

ü  TEMA A DEBATRE

 

 

ARTICLE 73 – PLANS D’IGUALTAT

 

ü  INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN TOTES LES ACTUACIONS DE L’EMPRESA

 

 

ü  DIUEN NO ENTENDRE QUE SE’LS DEMANA

ü  CREUEN QUE EL CONVENI JA TÉ NORMES SUFICIENTS SOBRE ELS PLANS I ACTUACIONS RESPECTE A LA IGUALTAT DE GÈNERE

 

 

 

 

ARTICLE 74 – DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA (FLEXIBILITAT)

 

ü  50 HORES PER SEMESTRE

ü  INCLOURE ACORD DE PARITÀRIA DE JULIOL DEL 2014

ü  AMPLIAR LA NO APLICACIÓ DE LA FLEXIBILITAT A LES PERSONES AFECTADES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE O AMB LIMITACIONS DE JORNADA O TASQUES PER MOTIUS DE SALUT

 

 

 

 

ü  INCLOURE L’ACORD DE JULIOL DEL 2014

ü  DEBATRE LA NO APLICACIÓ DE LA FLEXIBILITAT A DETERMINATS COL·LECTIUS

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6

 

ü  INICI DEL DESPLEGAMENT DE LA CARRERA PROFESIONAL I DEL SISTEMA D’INCENTIVACIÓ

 

ü  DEBATRE EL TEMA DEL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL D’ACORD AMB LA LLEI D’ORDENACIÓ DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES

 

 

Comments